- คำอธิบายรายวิชา

    แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี  กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี


เอกสารตำราหลัก

การสอบบัญชี แต่งโดย อ.นิพันธ์ เห็นโชคชนะ และ อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

หนังสือประกอบการเรียนการสอน