41 4212 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
41 4212 Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : 41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 41 2203 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวมงบกระแสเงินสดรวม การด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน บริษัทย่อยในต่างประเทศ การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีส าหรับกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน และการบัญชีส าหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไร

ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ คำศัพท์และ ความหมายของต้นทุนแนวคิดของต้นทุนประเภทต่างๆ องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต  ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนการผลิต  การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่องและเศษซาก ต้นทุนมาตรฐาน  การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุนฐานกิจกรรม